• Puisi
 • TV Online
 • Radio online
 • Live score Bola
 • Film
 • Games
 • Tukar Link
 • joyodrono
  Diberdayakan oleh Blogger.

  Pengertian Tembang Macopat


  Pengertian MACAPAT

  Macapat merupakan sebutan metrum puisi jawa pertengahan dan jawa baru, yang hingga kini masih digemari masyarakat, ternyata sulit dilacak sejarah penciptaanya. Purbatjaraka menyatakan bahwa macapat lahir bersamaan dengan syair berbahasa jawa tengahan, bilamana macapat mulai dikenal , belum diketahui secara pasti. Pigeud berpendapat bahwa tembang macapat digunakan pada awal periode Islam. Pernyataan Pigeud yang bersifat informasi perkiraan itu masih perlu diupayakan kecocokan tahunnya yang pasti.

  Karseno Saputra memperkirakan atas dasar analisis terhadap beberapa pendapat beberapa pendapat dan pernyataan. Apabila pola metrum yang digunakan pada tembang macapat sama dengan pola metrum tembang tengahan dan tembang macapat tumbuh berkembang sejalan dengan tembang tengahan, maka diperkirakan tembang macapat telah hadir dikalangan masyarakat peminat setidak-tidaknya pada tahun 1541 masehi. Perkiraan itu atas dasar angka tahun yang terdapat pada kidung Subrata, Juga Rasa Dadi Jalma = 1643 J atau 1541 masehi. (Saputra, 1992 : 14 )

  Penentuan ini berpangkal pijak dari pola metrum macapat yang paling awal yang terdapat pada kidung Subrata. Sekitar tahun itu hidup berkembang puisi berbahasa jawa kuno, jawa tengahan dan jawa baru yaitu kekawin, kidung dan macapat. Tahun perkiraan itu sesuai pula dengan pendapat Zoetmulder lebih kurang pada abad XVI di jawa hidup bersama tiga bahasa, yaitu jawa kuno, jawa tengahan dan jawa baru.

  Dalam Mbombong manah I ( Tejdohadi Sumarto, 1958 : 5 ) disebutkan bahwa tembang macapat ( yang mencakup 11 metrum ) di ciptakan oleh Prabu Dewawasesa atau Prabu Banjaransari di Sigaluh pada tahun Jawa 1191 atau tahun Masehi 1279. Tetapi menurut sumber lain, tampaknya macapat tidak hanya diciptakan oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang wali dan bangsawan. ( Laginem, 1996 : 27 ). Para pencipta itu adalah Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muryapada, Sunan Kali Jaga, Sunan Drajat, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Majagung, Sultan Pajang, Sultan Adi Eru Cakra dan Adipati Nata Praja.

  Namun berdasarkan kajian ilmiah ada dua pendapat yang memiliki sedikit perbedaan tentang timbulnya macapat. Pendapat pertama bertumpu bahwa tembang macapat lebih tua dibanding tembang gede dan pendapat kedua bertumpu pada anggapan sebaliknya. Kecuali pendapat itu ada pendapat lain tentang timbulnya macapat berdasarkan perkembangan bahasa.

  A). Tembang macapat lebih tua daripada tembang gede

  Pendapat pertama beranggapan bahwa tembang macapat lebih tua dari pada tembang gede tanpa wretta atau tembang gede kawi miring. Tembang macapat timbul pada zaman Majapahit akhir ketika pengaruh kebudayaan Islam mulai surut ( Danusuprapta, 1981 : 153-154 ). Dikemukakan pula oleh Purbatjaraka bahwa timbulnya macapat bersamaan dengan kidung, dengan anggapan bahwa tembang tengahan tidak ada. ( Poerbatjaraka, 1952 : 72 )

  B). Tembang macapat lebih muda daripada tembang gede

  Pendapat kedua beranggapan bahwa tembang macapat timbul pada waktu pengaruh kebudayaan Hindu semakin menipis dan rasa kebangsaan mulai tumbuh, yaitu pada zaman Majapahit akhir. Lahirnya macapat berurutan dengan kidung muncullah tembang gede berbahasa jawa pertengahan, berikutnya muncul macapat berbahasa jawa baru. Dan pada zaman Surakarta awal timbul tembang gede kawi miring. Bentuk gubahan berbahasa jawa baru banyak digemari adalah kidung dan macapat. Proses pemunculannya bermula dari lahirnya karya-karya berbahasa jawa pertengahan yang biasa disebut dengan kitab-kitab kidung, kemudian muncul karya-karya berbahasa jawa baru berupa kitab-kitab suluk dan kitab-kitab niti. Kitab suluk dan kitab niti itu memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan macapat.

  C). Tembang macapat berdasarkan perkembangan bahasa

  Dalam hipotesis Zoetmulder ( 1983 : 35 ) disebutkan bahwa secara linguistik bahasa jawa pertengahan bukan merupakan pangkal bahasa jawa baru. Melainkan merupakan dua cabang yang terpisah dan divergen pada bahasa jawa kuno. Bahasa jawa kuno merupakan bahasa umum selama periode Hindu – Jawa sampai runtuhnya Majapahit. Sejak datangnya pengaruh Islam, bahasa jawa kuno berkembang menurut dua arah yang berlainnan yang menimbulkan bahasa jawa pertengahan dan bahasa jawa baru. Kemudian, bahasa jawa pertengahan dengan kidungnya berkembang di Bali dan bahasa jawa baru dengan macapatnya berkembang di Jawa. Bahkan, sampai sekarang tradisi penulisan karya sastra jawa kuno dan pertengahan masih ada di Bali.  Di bawah ini beberapa contoh Tembang Macopat :  Dhandhanggula “Panganten Anyar”

  Wonten malih tuladhan prayogi
  Satriya gung nagari ngalengka
  Sang kumbakarna arane
  Tur iku warna diyu
  Supran dene nggayuh utami
  Duk wiwit prang ngalengka
  Denya darbe atur
  Mringra kapinrih raharja
  Dasamuka tan kengguh ing atur
  yekti Dene mungsuh wanara


  Kinanthi “Sandhung Mesem”

  Ngandika kusuma ningrum
  Anoman seksinen mami
  Luwara ing duka cita
  Ilang sagung kang prihatin
  Matur aring gusti nira
  Yen ing ngunisun punagi

  Sinom “Gagatan”

  Semangsane pasamuan
  Memangun marta martini
  Sinambi ing saben mangsa
  Kala kalaning asepi
  Lelana tekiteki
  Nggayuh geyonganning kayun
  Kayungyun ening ing tyas
  Sani tyasa pinrihatin
  Puguh panggah segah
  dhahar lawan nendra

  Kinanthi “pangukir”

  Kadra was wus sira muwus
  Mangkana putri manthili
  Mangsah nunguli mustaka
  Patreme sampun pinusthi
  Tanpa nonrati dhepira
  Den nyarsa mbelahi la

  Dhandhanggula “Panglipur”

  Upa mardi jeneng ing Narpati
  Ingkang praja dhukut aneng wana
  Katon sapari bawane
  Isine ngalas iku
  Kaungkul lan marang ing hardi
  Sagung ing wadyabala
  Alas paminipun
  Prabu nyambinamgka singa
  Kareksaning singa
  petenging wanardi
  Yen alase apadhang

  Sinom “slobog”

  Wong agung rama wijaya
  Mangu neng tyas tan pinanggih
  Tan ana wenganing driya
  Dene kalangan jaladri
  Enget pandhita nguni
  Sutikna yogi turipun
  Besuk pan kalampahan
  Angadoni jayeng jurit
  Mring ngalengka sedhih
  kalangan samodra

  Kinanthi “amongjiwa”

  Dhuh ramawijaya ningsun
  Pulungen jiweng ngong aglis
  Mulih mring ngendra bawana
  Pagene nora ngenteni
  Apatah asih maring wang
  Ubayane du king nguni

  Megatruh

  Yen wohwohan enak mentah
  iku timun
  Enak mateng iku kweni
  Manggis enak blibaripun
  Pelem enak mateng ati
  Salak enak rada bosok

  Gambuh

  Sekar gambung ping catur
  Kang cinatur polah
  kang kalantur
  Tanpa tutur katula-tula
  katali Kadaluarsa katutuh
  Kapatuhpan dadi awon

  Pangkur

  Jinejer ing wedatama
  Mrih tan kemba
  kembengan ing pambudi
  Mangka nadyan tuwa pikun
  Yen tan mikani rasa
  Yekti sepi asep alir
  sepah samun
  Samangsane pasamuan
  Goyak gayuk nglelingsemi

  Kinanthi “ amonglulut”

  Riris raras arum arum
  Rarnya sumawur sumilir
  Sapraja ngalengka sumyur
  Lir kinenan riris manis
  Mangkana sang bayu suta
  Umatur saha wot sari


  Sinom

  Nuladha laku utama
  Tumrape wong tanah jawi
  Wong agung ing ngreksi ganda
  Panembahan senapati
  Kapati amarsudi
  Sudaning hawa lan napsu
  Pinesu tapa brata
  Tanapi ing siyang ratri
  Amemangun karyenak
  tyas ing sasama

  Kinanthi

  Mangun setu bandha layu
  Samodra tinabak keni
  Sekti ning bala wanara
  Prabawa sri dasamuka
  Mokal apesa ing yudha
  Ramawijaya prajurit


  Dhandhanggula

  Jago kluruk rame kapyarsi
  Lawa kalong luru pandelikan
  Jrih kawanan ing semune
  Bang wetan sulakipun
  Mratandhani yen bangun enjing
  Rembulan wus gumlewang
  Neng kulon gunung
  Ing padesan wiwit obah
  Lanang wadon pan sarnya
  Anambut kardi Netepi kewajiban

  Sinom “grandhel lintring”

  Wikan wengko ning samodra
  Kederan wus den ideri
  Ki nemat kamoting driya
  Rinegem sagegem dadi
  Dumadya angratoni
  Nenggih kanjeng ratu kidul
  Ndedel nggayuh nggegana
  Umara marak maripih
  Sor prabawa lan
  wong agung ngeksi ganda

  Pangkur

  Mingkar mingkuring angkara
  Angkarana karena mardisiwi
  Sinawung resmining kidung
  Sinuba sinukarta
  Mrih kertarta pakartining
  ngelmu luhung
  Kang tumrap neng tanah jawa
  Agama ageming aji

  Pocung

  Bapak pucung Dudu
  watu dudu gunung
  Sangkamu ing plembang
  Ngon-ingone sang bupati
  Yen lumampah si pocung l
  embehan grana

  Pocung

  Lamun dalu
  Saben arsa mapan turu
  Wektu kang prayoga
  Mulat mring laku kang uwis
  Dina mau apa kang wus dipun karya

  Dhandanggula “Buminatan”

  Sasmitane ngaurip puniki
  Apan weruh yen ora weruha
  Tan jumeneng ing uripe
  Akeh kang ngaku aku
  Pangrasane sampun udani
  Tur durung weruh ing rasa
  Rasa kang satuhu
  Rasane rasa punika
  Upayanen darapon sampurna ugi
  ing kauri panira

  Maskumambang

  Dhuh anak mas sira wajib angurmati
  Mayang rarah rena
  Aja pisan kumawani
  Anyenyamah gawe susah
  /td>

  Download mp3nya di bawah ini :

  DANDHANGGULA  
  DHURMA  
  GAMBUH  
  KINANTHI  
  MASKUMAMBANG  
  ASMARADHANA  
  MEGATRUH  
  MIJIL  
  PANGKUR  
  PUCUNG  
  SINOM

  SEMOGA BISA JADI WAWASAN BUDAYA BAGI KITA

  Di tulis Oleh :


  Translate to : by

  postingan ini berkategori KESENIAN / NASKAH / SASTRA dengan judul Pengertian Tembang Macopat . Jangan lupa menyertakan URL http://joyodrono-cahmabung.blogspot.com/2011/07/tembang-macopat.html . Jika ingin memposting ulang . Terima kasih!

  4 komentar untuk " Pengertian Tembang Macopat "

  Agung mengatakan...

  situs download ipun kok mboten saged dibikak nggih?? pripun pak?

  juanx criex mengatakan...

  @Agung:Waduh...kulo piyambak dangu dereng ngecek niki,,suwun laporanipun mangke kulo re-upload malih.

  Stupid monkey mengatakan...

  wah baru tau neh saya sob, thanks neh infonya :D
  sayang kurang ngerti tuh bahasanya, coba kalo di translate ya :D

  juanx criex mengatakan...

  hahahaha....
  Ok aja deh sob

  On Facebook

  Pengikut

  On Twitter

  News Google